کنترل دایمی  در راستای تولید محصول با کیفیت ، یکی از اساسی ترین بخش ها در شرکت ما است . گواهینامه های URS    مرتبا کیفت تولید ما را زیر نظر دارند .