در نزدیکی روستای ” پشته ” ، بر سر راه جاده سمیرم به یاسوج ، محدوده فعالیت معدنی شرکت معدنی نسوز سمیرم  به وسعت حدود 30 کیلو مترودر افراز حدود 2300 متر از سطح دریا  قرار دارد .

ذخیره  فروکسید – کائولینیت  ( کائولن آهن دار ) این معدن  حاصل  هوازدگی زمین شناسی است که در حدود  سن  کرتاسه  پسین ( حدود 63 میلیون سال پیش )  شروع شده است .

کانی های اصلی  موجود در این ذخیره که با روش  XRD  مشخص شده اند به قرار زیرند :

  • ایلیت Illite
  • کائولینیت Kaolinite
  • مونت موریلونیت Montmorilonite
  • گوتیت Goethite
  • میکروکلین Microcline
  • کوارتز Quartz
  • هماتیت Hematite

در بعضی سینه کار های معدن  دیده شده که  ادامه فرآیند هوازدگی به ایجاد ” بوکسیت Bauxite ”  منجر شده است .

ذخیره قطعی کانسار که تا کنون  تعیین شده ، 6 میلیون تن با متوسط عیار Al2O3=37%   گزارش شده است . بر اساس نظر کارشناسان ،  ذخیره  احتمالی کانسار بسیار بیشترذخیره قطعی است .

معدن با  روش روباز  استخراج میشود و محصول استخراج شده با کامیون مسافتی در حدود  6 کیلومتر را  تا کارخانه فراوری طی میکند .