درباره ما

تولید کننده : مرغوبترین خاک نسوز فرآوری و دانه بندی شده برای مصرف در ساخت آجرهای نسوز شاموتی، انواع جرمها و ملاتها و خاک قرمز نسوز برای ساخت آجرهای شومینه و نما ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﺴﻮز ﺳﻤﯿﺮم در ﺳﺎل 1377 ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ داراي ﻣﻌﺎدن ﻣﺘﻌﺪد ﺧﺎك ﻧﺴﻮز از ﻧﻮع ﺷﺎﻣﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي نسوز ﺷﺎﻣﻮﺗﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1382 ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ اﯾﺰو 2000-9001 از ﺷﺮﮐﺖ RWTUV ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﻌﺪن در 30 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﺎده ﺳﻤﯿﺮم ﯾﺎﺳﻮج در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ذﺧﯿﺮه ﺣﺪود 6 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻄﻮري ﮐه ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوري ﺧﺎك ﻧﺴﻮز ﺳﻤﯿﺮم در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 40000 ﺗﻦ اﺣﺪاث ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺧﺎك ﻧﺴﻮز ﺳﻤﯿﺮم ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎم و ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت ﮐﻠﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﯿﻨﺮاﻟﻮژﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﺴﻮز ﺷﺎﻣﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮔﺮدد.

محصولات

خاک قرمز سمیرم / خاک نسوز سمیرم جهت کاربرد در صنایع نسوز و تهیه آجرهای نسوز شومینه و سرامیک

ارتباط با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران - خیابان یوسف آباد - خیابان ابن سینا - نبش خیابان 31 - شماره 82 - طبقه 5 - واحد 10 - کد پستی : 1433863599 تلفن : 88710486 - 8871630 فکس : 88710486