محصولات

مواد اولیه آلومینوسیلیکاتی

شرکت معدنی نسوز سمیرم بزرگترین تولید کننده شاموت و مواد اولیه آلومینوسیلیکاتی در کشور

SEMIROM-LI

برای دانلود دیتاشیت کلیک نمایید

SEMIROM

برای دانلود دیتاشیت کلیک نمایید

SEMICLAY-LI

برای دانلود دیتاشیت کلیک نمایید

SEMICLAY

برای دانلود دیتاشیت کلیک نمایید

SEMIBAUX

برای دانلود دیتاشیت کلیک نمایید

SEMIRAW-F

برای دانلود دیتاشیت کلیک نمایید

SEMIRAW-R

برای دانلود دیتاشیت کلیک نمایید

SEMIDUST-KC

برای دانلود دیتاشیت کلیک نمایید

SEMIDUST-K

برای دانلود دیتاشیت کلیک نمایید

SEMIDUST-LI

برای دانلود دیتاشیت کلیک نمایید

SEMIDUST

برای دانلود دیتاشیت کلیک نمایید